Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Facebook  

   

SBP  

   

DKK  

   

REGULAMIN

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY W ŁOPIENNIKU GÓRNYM

 

§ 1. Prawo korzystania

1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

2. Biblioteka do celów statystycznych prowadzi ewidencję czytelników.

3. Za czytelnika biblioteki uważa się każdego użytkownika, który w danym roku kalendarzowym korzysta z   udostępnionych zbiorów i figuruje w prowadzonej przez bibliotekę ewidencji czytelników.

4. Wyrażona na piśmie zgoda czytelnika na umieszczenie jego danych osobowych  w ewidencji czytelników jest warunkiem nabycia praw czytelnika.

5. Zgodę, o której mowa  w p. 4 czytelnik deklaruje zapisując się po raz pierwszy do biblioteki. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych  w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać książek /płyt, kaset/ do domu.

6. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełnionych kodami – literowymi oraz cyfrowymi –wskazującymi na podział czytelników według wieku i zajęcia. Znaczenie tych kodów podaje się do wiadomości korzystającym  ze zbiorów.

7. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania.

8. Administratorem ewidencji czytelników jest Biblioteka Publiczna Gminy.

9. Nowo zapisujący się czytelnik powinien:

a) okazać dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (dowód osobisty, paszport)

b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu biblioteki,

c) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencji i statystyki bibliotecznej.

10. Za niepełnoletniego czytelnika zobowiązanie i oświadczenie składają odpowiedzialność przyjmują rodzice lub opiekunowie prawni.

11. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o każdorazowej zmianie swego adresu.

12. Czytelnik chory zakaźnie nie może korzystać z biblioteki.

 

§ 2.Kaucje.

1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy pobiera się kaucje pieniężną. Wysokość kaucji jest zmienna, ustalona odrębnym zarządzeniem kierownika Biblioteki Publicznej Gminy.

2. Kaucja jest zwrotna.

3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować bibliotekę co najmniej na 1 dzień przed terminem wycofania .

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody biblioteki.

 

§ 3. Wypożyczanie

1. Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 30 dni.  

2Biblioteka może  przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki (płyty, kasety),jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. W przypadku szczególnie uzasadnionych (jeżeli na wypożyczoną książkę jest duże zapotrzebowanie) biblioteka może  zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt.1

4. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki naukowe i popularnonaukowe, aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Książki z literatury pięknej można rezerwować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. W razie braku książek czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka, na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

Z książek sprowadzonych z innych bibliotek czytelnik korzysta na miejscu w bibliotece. Koszty przesyłki materiałów bibliotecznych ponosi zamawiający.

6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki czytelnikom dorosłym za zgodą tych czytelników.

8. Wybrane książki czytelnik otrzymuje z biblioteki po złożeniu na karcie książki i karcie czytelnika.

9. Przy zwrocie książek bibliotekarz potwierdza zwrot na karcie czytelnika.

 

§ 4. Porady i informacje

1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza  o informację dotyczącą  zbiorów bibliotecznych, doboru literatury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

2. Bibliotekarz udziela także porad  i informacji dotyczących techniki pracy z książką (płytą, kasetą)

3. Usługi bibliograficzne i dokumentacyjne oraz reprodukowanie materiałów bibliotecznych jest odpłatne.

 

§ 5. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

1. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością społeczną. Wypożyczoną książkę (płytę, kasetę) powinien starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

2. Czytelnik, jak i bibliotekarz, zobowiązani są do sprawdzania stanu technicznego książki (płyty, kasety) przed ich wypożyczeniem. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

§ 6. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów bibliotecznych.

1. Z chwilą wypożyczenia książki (płyty, kasety) czytelnik staje się za nią całkowicie odpowiedzialny i obowiązany jest zwrócić ją w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim została mu wypożyczona.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki (płyty, kasety) czytelnik reguluje zobowiązania wobec biblioteki w jednej z następujących form;

- odkupuje zagubioną książkę

- płaci 3-krotną wartość antykwaryczną

- jeśli jest to książka chroniona –10-krotną wartość antykwaryczną

3. Jeżeli czytelnik zgubi część z tomów dzieła wielotomowego, wówczas płaci odszkodowanie odpowiadające 3-krotnej cenie antykwarycznej kompletu.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów bibliotecznych biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 7. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

1. Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w & 3 pkt.1 biblioteka pobiera karę w wysokości 1/10 opłaty pocztowej za list zwykły miejscowy za każdą dobę po terminie zwrotu.

2. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej.

3. Na sumy wpłacone z tytułu przetrzymania zbiorów bibliotecznych biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 8. Skargi i wnioski

1. Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnicy proszeni są o wpisywanie do „Książki życzeń i zażaleń” znajdującej się u bibliotekarza.

2. Życzenia lub zażalenia mogą być również zgłaszane do kierownika Biblioteki Publicznej Gminy.

 

§ 10. Przypis końcowy

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od powyższej decyzji do Zarządu Gminy Łopiennik Górny.      

   

Wyszukiwarka  

   
Data: 24 Kwiecień 2019    |    Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
   

   

Linki  

   
© 2017 Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny